Velkommen til viktig workshop! EU-nettverk for IKT i transport (ENIT) og ITS Norge, i samarbeid med klyngene Norwegian Electric Roads Cluster og Sustainable Autonomous Mobility Systems (SAMS), inviterer til workshop for å komme nærmere svar på disse spørsmålene:

Stor-skala elektrifisering krever svar på flere spørsmål:
• Kan den totale kostnaden for elektrifisering bli lavere gjennom å øke lademulighetene og dermed redusere behovet for store batterier?
• Kan automatiske ladeløsninger bidra til økt brukeraksept for elektriske kjøretøy?
• Hvordan kan vi effektivt elektrifisere frakttransport på veg?
• Hvordan kan ITS (intelligente transportsystemer) bidra til økt brukeraksept for elektrisk mobilitet? Dette inkluder både førerstøttesystemer for booking og betaling, og inføring av null-utslippssoner.
• Hvordan påvirker storstilt elektrifisering el-forsyningen og stabiliteten i el-nettet?
• Vil samarbeid med framvoksende markeder om nye løsninger ytterligere akselerere elektrifiseringen av vegtransporten også i Norge?

Meld deg på HER.